Holland Immo Group
Language:   Nederlands English

Toelichting Holland Immo Group op persbericht Domus Magnus

 

04-05-2018 | Holland Immo Group (HIG) geeft hierbij een toelichting op onderstaand persbericht van Domus Magnus, van 4 mei 2018, over de door de Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) afgegeven aanwijzing om een aantal verbeteringen door te voeren. Domus Magnus heeft HIG uitgebreid op de hoogte gesteld van het recente voornemen van de IGJ tot het geven van deze aanwijzing. HIG ziet in deze aanwijzing een bevestiging van de juistheid van de door Domus Magnus ingeslagen weg om de kwaliteit van het wonen, welzijn en de zorg naar een nieuw niveau te brengen, dat van de particuliere intensieve ouderenzorg. De kern van de zaak betreft de ontwikkeling binnen Domus Magnus die laat zien dat de zorgzwaarte van de bewoners is toegenomen, waardoor de zorgverlening van Domus Magnus niet langer als “thuiszorg” wordt beschouwd. Daarom wordt de zorgverlening van Domus Magus opgeschaald richting het niveau van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg van Zorginstituut Nederland zoals dat in 2017 is vastgesteld. De hogere zorgzwaarte stelt hogere eisen aan dossiervoering, opleiding, training, kwaliteit en veiligheid, vergelijkbaar met een verpleeghuis. Domus Magnus was reeds bezig met de verbeterpunten op dit vlak, waaronder het aanstellen van een eigen behandelteam. Deze verbeterpunten worden inmiddels geïmplementeerd. Domus Magnus geeft op deze wijze invulling aan de best practices-benadering uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, dat leren en verbeteren van kwaliteit binnen de verpleeghuiszorg centraal stelt. HIG kent Domus Magnus als een duurzame en solide organisatie met een sterke financiële positie, maar ook als een bewezen innovator van het Nederlandse zorglandschap door haar ambitie om de eerste aanbieder op het gebied van particuliere intensieve ouderenzorg te worden. HIG is ervan overtuigd dat Domus Magnus op deze wijze haar rol als marktleider binnen de sector van particuliere ouderenzorg verder zal versterken. De goede kwaliteit van zorg, welzijn en woonservice van Domus Magnus wordt onderschreven door de bewoners en hun familie, zoals onder andere blijkt uit de Zorgkaart Nederland (Patiëntenfederatie Nederland) en uit het Prezo gouden keurmerk dat Domus Magnus de laatste vier jaar heeft ontvangen. Prezo (PREstaties in de ZOrg) is een kwaliteitskeurmerk in de zorg en is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie.


Persbericht Domus Magnus 4 mei 2018 

Woonzorgorganisatie Domus Magnus verkrijgt aanwijzing

Haarlem, 4 mei 2018 - De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) geeft woonzorgorganisatie Domus Magnus te Haarlem een aanwijzing om de kwaliteit en veiligheid van de zorg te verbeteren. Concreet betekent dit dat Domus Magnus binnen zes maanden een aantal verbeteringen moet doorvoeren om de persoonsgerichte zorg te optimaliseren, de deskundigheid van de zorgverleners te ontwikkelen en meer gaat sturen op kwaliteit en veiligheid.

De directie van Domus Magnus ziet in de aanwijzing een krachtige stimulans. De verbeteringen, die ze zelf ook al nastreefde en in gang had gezet, worden versneld doorgevoerd en zijn essentieel voor aanbieders van kleinschalige ouderenzorg.

Domus Magnus bestaat sinds 2004 en is opgericht als vernieuwer in de particuliere ouderenzorg. De organisatie is ontstaan vanuit het idee om in een situatie zoals thuis de mooiste vorm van zorg, welzijn en leven te bieden. In toenemende mate tekent zich een maatschappelijke ontwikkeling af waarin ouderen langer thuis blijven wonen, welke zich ook vertaalt in een geleidelijke toename van de zorgzwaarte van de bewoners. Deze ontwikkeling is niet specifiek voor Domus Magnus maar geldt voor alle ouderenzorgorganisaties in Nederland.

Domus Magnus onderschrijft de noodzaak dat op het gebied van zorg een ontwikkelslag nodig is om beter aan te sluiten op de wensen en eisen die ook vanuit het kwaliteitskader worden gesteld. Door het goede rondom het wonen en welzijn in de huidige situatie te behouden en te verdiepen in de zorg ontstaat een nieuwe en unieke vorm van particuliere intensieve ouderenzorg. Dat stelt natuurlijk ook nieuwe eisen aan de organisatie, de inrichting van locaties en de daarbij behorende personele bezetting. Veel meer dan voorheen is het noodzakelijk om, Domus Magnus breed, extra kennis en expertise te ontwikkelen die ook complexere vormen van zorg en ondersteuning kunnen bieden.

Een goed voorbeeld van deze ontwikkeling is dat Domus Magnus inmiddels een landelijk werkend behandelteam heeft. Eigen specialisten ouderengeneeskunde en psychologen die exclusief voor de bewoners, families en verwanten extra verzorging en begeleiding bieden, juist in die moeilijke laatste fase van het ouder worden.

Binnen Domus Magnus bestaat een breed draagvlak voor de ontwikkelingen die nodig zijn. Er zijn mensen en middelen vrijgemaakt om de reeds ingezette maatregelen te versterken en uit te breiden, zodat de kwaliteit van het wonen, leven en de zorg naar een nieuw niveau wordt gebracht. Daarmee wordt aangesloten bij de aanwijzing zoals die door de Inspectie thans is gegeven.

 


Domus Magnus concept

Domus Magnus is een landelijk werkende organisatie die intensieve particuliere ouderenzorg biedt op veertien unieke woonzorglocaties. Daarnaast zijn er drie nieuwe locaties in ontwikkeling. Ouderen wonen in hun eigen appartement inclusief de aanwezigheid van 24-uurs zorg, een eigen behandelteam en dienstverlening zoals de was-service, maaltijdvoorziening door een chef-kok en een welzijnsprogramma op alle locaties. De zorg wordt geleverd met eigen personeel. www.domusmagnus.com

 

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke van Westerlaak, marketing manager Domus Magnus via 085-0645910 of m.vanwesterlaak@domusmagnus.com.  

Terug naar het nieuwsoverzicht

Naar boven