Financiële verklaringen

Benieuwd naar de beleggingsmogelijkheden bij Holland Immo Group?

AIFM-vergunning

Holland Immo Group Beheer BV heeft sinds 2005 een AFM-vergunning, welke in 2014 is overgegaan naar een AIFM-vergunning (Alternative Investment Fund Managers). Deze vergunning is verleend door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM heeft hiermee Holland Immo Group Beheer BV voldoet aan de wettelijke vereisten die worden gesteld op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft),dat bij de financiële dienstverlening het belang van de klant centraal staat en dat de dienstverlening passend is. Holland Immo Group Beheer BV als zodanig staat onder toezicht van de AFM en De Nederlandsche Bank (DNB).

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft aan Holland Immo Group Beheer BV op 11 november 2005 een vergunning verleend als bedoeld in artikel 2:65 lid 1, sub a Wet op het financieel toezicht (Wft-oud). Per 22 juli 2014 is deze vergunning van rechtswege, op grond van artikel 2:65 Wft-nieuw, overgegaan naar een Alternative Investment Fund Manger vergunning (AIFM-vergunning).

De thans zittende bestuurders van de beheerders en de bewaarders zijn in het kader van deze vergunning door de AFM getoetst op de betrouwbaarheid en deskundigheid.

Het prospectus van elk nieuw fonds wordt op basis van de zogenoemde prospectusverordening (Verordening (EU) 2017/1129) door de AFM vooraf goedgekeurd. De goedkeuring van een prospectus door de AFM mag niet worden beschouwd als een aanprijzing van de aangeboden participaties. Potentiële beleggers wordt aanbevolen het prospectus te lezen om de potentiële risico’s en voordelen volledig te begrijpen, voordat zij een beleggingsbeslissing nemen. De AFM controleert het prospectus op de voor de goedkeuring ervan te vervullen normen inzake volledigheid, consistentie en begrijpelijkheid, zoals voorgeschreven in de prospectusverordening. Ook bevat het prospectus een onderzoeksrapport van een externe accountant waarin de rendementsberekeningen zijn beoordeeld in het licht van realiteit, consistentie en de algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging.

Zowel de beheerder als het fonds worden bij de AFM geregistreerd. Het register is openbaar toegankelijk via: www.afm.nl/nl-nl/sector/registers/vergunningenregisters/beleggingsinstellingen.

CSC Depositary (de bewaarder)

Bij het verstrekken van de AIFM-vergunning aan Holland Immo Group Beheer BV, heeft de AFM vereist dat alle beheerde alternatieve beleggingsinstellingen een onafhankelijke bewaarder aangesteld hebben. De vastgoedfondsen van Holland Immo Group vallen onder de categorie alternatieve beleggingsinstellingen (abi’s). Als onafhankelijke bewaarder van de beleggingsfondsen die na 22 juli 2014 zijn opgericht, treedt CSC Depositary BV (de bewaarder) op.

CSC Depositary BV heeft een vergunning als bedoeld in artikel 2:3g Wft van de AFM verleend gekregen, op grond waarvan het de bewaarder is toegestaan op te treden als bewaarder van de beleggingsfondsen. De bewaarder is een onafhankelijke AIFMD-bewaarder en is belast met de bewaring van de activa van de beleggingsfondsen als bedoeld in artikel 4:62n Wft.

In het kader van de bewaring door de bewaarder wordt, mede ten behoeve van de participanten, tussen de beheerder (Holland Immo Group Beheer BV) en het desbetreffende fonds een overeenkomst van bewaring met de Bewaarder aangegaan.

Het zwaartepunt van de werkzaamheden van de bewaarder ligt in het houden van toezicht op de beheerder; de bewaarder ziet erop toe dat de beheerder handelt conform de fondsvoorwaarden en de bepalingen bij of krachtens de Wft.

Bij de bewaring zal de bewaarder in het belang van de participanten handelen. Behoudens beperkingen bij of krachtens de Wft kan de bewaarder zijn werkzaamheden in het kader van de bewaring uitbesteden aan derden.

Op grond van de hiervoor bedoelde overeenkomst van bewaring met de beheerder draagt de bewaarder zorg voor onder meer het:

  • verifiëren dat de door de participanten betaalde uitgifteprijs voor de aan hen uitgegeven participaties zijn ontvangen op een bankrekening van de stichting;
  • verifiëren dat alle gelden die behoren tot de activa van het fonds worden aangehouden op een bankrekening van de stichting;
  • monitoren van de betalingen en ontvangsten van gelden die behoren tot de activa van het fonds en de aansluiting van die betalingen en ontvangsten op de boekhouding die voor het fonds wordt gevoerd;
  • verifiëren dat bedoelde ontvangsten tijdig plaatsvinden;
  • verifiëren dat uitkeringen aan de participanten in overeenstemming zijn met de fondsvoorwaarden;
  • verifiëren dat de activa van het fonds op naam staan van de stichting; en
  • verifiëren dat de waardering van het vermogen van het fonds plaatsvindt conform het bepaalde in de fondsvoorwaarden en de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De bewaarder is aansprakelijk voor door het fonds en participanten geleden verliezen voor zover zij die ondervinden doordat de bewaarder zijn verplichtingen uit hoofde van de AIFMD-richtlijn (2011/61/EU) met opzet of door nalatigheid niet naar behoren nakomt, ook indien de bewaarder de bewaring geheel of gedeeltelijk aan een derde heeft toevertrouwd. De overeenkomst van bewaarneming wordt beheerst door Nederlands recht en geschillen ter zake worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Onafhankelijke accountant

Holland Immo Group BV, als initiatiefnemer van vastgoedbeleggingsfondsen, stelt voor ieder fonds een onafhankelijke accountant aan die een onderzoeksrapport opstelt inzake de prognose van het direct rendement, indirect rendement (uit verkoop) en de alternatieve rendementsscenario’s zoals opgenomen in het prospectus. Ook worden de jaarrekeningen van deze fondsen door de onafhankelijke accountant gecontroleerd. De jaarrekening wordt opgesteld in overeenstemming met Titel 9 van Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek (BW) en de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Stichting en stichtingsbestuur

Bij elk nieuw vastgoedbeleggingsfonds wordt een stichting opgericht die optreed als entiteit die de juridische eigendom van de activa van het betreffende fonds houdt in de zin van artikel 4:37j lid 1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Het bestuur van de stichtingen van de actieve fondsen die zijn geïnitieerd door Holland Immo Group wordt gevormd door de heren mr. M.H.F. van Buuren en drs. R.M. Weisz RA. Het stichtingbestuur heeft de taak om het belang van het fonds te behartigen en houden in die hoedanigheid toezicht op de beheerder.

mr. M.H.F. van Buuren is, naast zijn functie als bestuurder van de stichtingen van de actieve fondsen die zijn geïnitieerd door Holland Immo Group, verbonden aan RechtStaete Vastgoedadvocaten & Belastingadviseurs BV, gevestigd te Amsterdam. Hij studeerde aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam en begeleidt Nederlandse en buitenlandse cliënten bij het uitvoeren van vastgoedtransacties in de ruimste zin des woords. Daarnaast houdt hij zich bezig met het realiseren van nieuwbouwprojecten, inclusief de structurering en de financiering daarvan, alsmede met de aan vastgoed gerelateerde beheerwerkzaamheden. Van Buuren is altijd in de juridische begeleiding van vastgoed werkzaam geweest, eerst in het bedrijfsleven en later in de advocatuur.

drs. R.M. Weisz RA is, naast zijn functie als bestuurder van de stichtingen van de actieve fondsen die zijn geïnitieerd door Holland Immo Group, partner van Timevest, een private vastgoedbeleggingsmaatschappij gevestigd te Amsterdam. Hij studeerde bedrijfseconomie en accountancy aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Daarnaast is hij als parttime docent verbonden aan de Amsterdam School of Real Estate (ASRE), een postdoctorale opleiding voor vastgoed-professionals. Hij is tevens lid van de Raad van Advies bij diverse vastgoed gerelateerde instellingen in Nederland.

Plan een kennismaking

Wij plannen graag een vrijblijvende kennismaking met u in om u te informeren over de mogelijkheden van beleggen bij Holland Immo Group.

Maartje Raijmakers, Investor Relations

Maartje Raijmakers

Investor Relations

Contactgegevens

info@hollandimmogroup.nl
+31 (0)40 235 2635

Flight Forum 154, 5657 DD Eindhoven
Postbus 8734, 5605 LS Eindhoven

Plan een kennismaking

Wij plannen graag een vrijblijvende kennismaking met u in om u te informeren over de mogelijkheden van beleggen bij Holland Immo Group.

Sebastian van der Graaf

Head of Investor Relations Private Clients

Contactgegevens

info@hollandimmogroup.nl
+31 (0)40 235 2635

Flight Forum 154, 5657 DD Eindhoven
Postbus 8734, 5605 LS Eindhoven