De Nederlandse zorgwoningmarkt vanuit beleggingsperspectief

Holland Immo Group initieert besloten vastgoedbeleggingsfondsen voor de particuliere belegger. Holland Immo Group richt zich sinds 2016 ook op duurzame vastgoedbeleggingen in het segment zorgwoningen voor ouderen, zowel levensloopbestendige seniorenappartementen als woonzorgvormen met 24-uurs verpleging en verzorging. Inmiddels heeft deze belegger twee zorgwoningfondsen succesvol geplaatst. Het derde zorgwoningfonds is in september gelanceerd: IMMO Zorgwoningfonds 3, met negen woonzorglocaties in de provincie Noord-Holland die gericht zijn op het sociale woonzorgsegment. Thans worden kooponderhandelingen afgerond voor een aantal nieuwe zorgwoninglocaties in Nederland. “In dit beleggingssegment kunnen beleggers bijdragen aan maatschappelijk relevante doelen, zoals het voorzien in passende woonzorgconcepten voor ouderen, al dan niet met een zorgindicatie“, aldus CEO mr. Manfred Kühl MRICS.

Manfred Kuhl

Ontwikkelingen in de (zorg)woningmarkt

Zorgvastgoed is een categorie die de afgelopen jaren een sterke ontwikkeling heeft doorgemaakt. Met een groeiende groep ouderen ontstaat ook een grotere vraag naar woningen die geschikt zijn voor ouderen die zorg aan huis ontvangen of mensen die een levensloopbestendige woning wensen. In totaal groeit de behoefte aan levensloopbestendige woningen tot 2030 met ruim 330.000 woningen.

De in 2015 ingevoerde stelselwijzigingen in de zorg met betrekking tot het scheiden van wonen en zorg hebben tot doel om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en daardoor de kosten van ouderenzorg omlaag te brengen. Hierdoor ontstaat er een grotere behoefte aan woningen waarin ouderen, alleen of samen, zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen of waarin ze zorg aan huis kunnen ontvangen. Alleen al binnen de sociale woningmarkt in Nederland is er een groot tekort aan betaalbare huurwoningen. Daarnaast worden er de komende jaren onvoldoende sociale huurwoningen bijgebouwd, waardoor het tekort verder oploopt en de wachttijden langer worden. Dit geldt ook voor de steeds groter wordende groep ouderen. Dit is het gevolg van het fenomeen van de ‘dubbele’ vergrijzing. Bij ‘dubbele’ vergrijzing neemt de vergrijzing op twee manieren toe. Ten eerste vormt de groep senioren een steeds groter aandeel van de bevolking én in de tweede plaats worden senioren steeds ouder.

Ook de behoefte aan woningen waar zwaardere (verpleeghuis)zorg verleend kan worden loopt sterk op. Als gevolg van decentralisatie van de medisch-specialistische zorg vanuit het ziekenhuis en de professionalisering van de eerstelijnszorg, is er een sterke groei van complete gezondheidscentra waar consumenten een ‘one-stop-shop’ kunnen maken. “Clustering met zorgwoningen, leidt ertoe dat zorgverleners bereid zijn hogere markthuren te betalen vanwege de positieve effecten die clustering heeft op het aantal bezoekers en de efficiency van hun praktijk, terwijl deze clustering aan ouderen een extra gevoel van veiligheid van zorg op afroep geeft. Dit wordt een nieuwe tendens in woonzorgconcepten”, aldus Kühl.

Toename vraag naar zorgwoningen als belegging

Het beleggingsvolume in zorgvastgoed maakte in de afgelopen tien jaar een sterke groei door. In het afgelopen jaar werd er voor ruim 945 miljoen euro in zorgvastgoed geïnvesteerd, hetgeen een groei van 35% betekent ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat is een absoluut record.

Omdat de markt voor zorgwoningen kennis van het zorgstelsel vergt, zijn er de afgelopen jaren diverse beleggers die zich specialiseren in dit type woningen waaronder ook Holland Immo Group. “Onze belangstelling in zorgvastgoed gaat met name uit naar nieuwbouwprojecten en recente bestaande bouw. De reden hiervoor is dat woningen uit deze periode voldoen aan de eisen van hedendaagse ouderen, die niet alleen langer zelfstandig moeten blijven wonen maar ook meer te besteden hebben dan vroeger. Hierdoor stellen zij hogere eisen aan hun woonomgeving, de diensten die aan huis of in het woonzorgconcept geleverd worden en aan de woning zelf, aldus Kühl”.

Welke kansen zien jullie voor beleggers?

Aangezien het aantal 75-plussers in de toekomst verder op zal lopen, zal de vraag naar zorgwoningen alleen maar groter worden. Ondanks de groei van het beleggingsvolume in zorgwoningen zijn de investeringen in dit segment niet op het benodigde niveau om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen. De voorzienbaar groeiende tekorten in dit segment van de woningmarkt en de daaruit voortvloeiende structurele vraag naar zorgwoningen maakt dit segment tot een stabiel en duurzaam beleggingssegment.

De overheid heeft met name ingezet op de kwaliteit van de zorg voor ouderen en heeft daarvoor in deze kabinetsperiode extra middelen gebudgetteerd die vanaf 2021 oplopen naar jaarlijks ruim 3 miljard euro. Door deze verlegde focus van de overheid op de zorgcomponent is zorgvastgoed in dit segment niet meer in die mate afhankelijk van overheidsbeleid als 5 tot 10 jaar geleden. De risicoperceptie bij beleggers is hierdoor gedaald en senioren- en zorgwoningen zijn een volwassen vastgoedsegment aan het worden, waarin wij kansen zien. Daar komt bij dat steeds meer zorginstellingen zich primair op hun zorgtaak gaan focussen en hun zorgvastgoed aan beleggers verkopen. Omdat zorgwoningen voor ouderen vanuit haar historie extra expertise, marktkennis en risicobeoordeling vergt, is de groep van beleggers die in dit segment belegt nog relatief gering in vergelijking met de grote groep aan beleggers in het reguliere woningsegment. Hierdoor liggen beleggingswaarden (koopprijzen) van senioren- en zorgwoningen (nog) wel een stuk lager dan in het reguliere woningensegment en komen de te behalen rendementen voor beleggers hoger uit.

De verwachting is wel dat meer beleggers zich gaan verdiepen in dit marktsegment en interesse tonen om te gaan investeren. Door de dalende risicoperceptie bij een groeiende groep beleggers zal het aantal partijen dat wil beleggen in senioren- en zorgwoningen de komende jaren verder stijgen. De verschillen in beleggingswaarden tussen zorgwoningen en reguliere woningen zullen daardoor verder afnemen en op termijn naar elkaar toegroeien, hetgeen een verdere waardestijging betekent voor onze huidige beleggers in dit segment.

Welke strategische keuzes maakt Holland Immo Group in deze beleggingscategorie?

Kühl: “De eerste twee woonzorgportefeuilles bestaan uit drie respectievelijk vier locaties in Nederland met in totaal 473 particuliere woonzorgappartementen. De locaties zijn langjarig verhuurd aan de woonzorgaanbieders Domus Magnus respectievelijk Zorg-Samen Het Zand. Domus Magnus is gericht op het hoge segment en Zorg-Samen Het Zand op het middensegment. De derde woonzorgportefeuille bestaat uit negen locaties in Nederland met in totaal 191 zelfstandige appartementen (extramuraal) en 60 onzelfstandige appartementen (intramuraal) en biedt woonzorg aan in het sociale huurwoningsegment. Hiermee investeren wij in zowel het hoge en middensegment als ook in het lagere segment, hetgeen past bij ons streven naar maatschappelijk relevante beleggingsmogelijkheden voor de particuliere belegger.

Bekijk hier meer informatie over IMMO Zorgwoningfonds 3

Het derde zorgwoningfonds van Holland Immo Group, IMMO Zorgwoningfonds 3, is een beleggingsfonds die zal worden beheerd door Holland Immo Group Beheer BV. De beheerder en het fonds zijn geregistreerd bij de AFM. Het prospectus en het essentiële-informatiedocument zijn verkrijgbaar via www.hollandimmogroup.nl/izwf3.

Waarschuwing: u staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

Deel dit bericht

Gerelateerde berichten

Plan een kennismaking

Wij plannen graag een vrijblijvende kennismaking met u in om u te informeren over de mogelijkheden van beleggen bij Holland Immo Group.

Sebastian van der Graaf

Head of Investor Relations Private Clients

Contactgegevens

info@hollandimmogroup.nl
+31 (0)40 235 2635

Flight Forum 154, 5657 DD Eindhoven
Postbus 8734, 5605 LS Eindhoven

Plan een kennismaking

Wij plannen graag een vrijblijvende kennismaking met u in om u te informeren over de mogelijkheden van beleggen bij Holland Immo Group.

Maartje Raijmakers, Investor Relations

Maartje Raijmakers

Investor Relations

Contactgegevens

info@hollandimmogroup.nl
+31 (0)40 235 2635

Flight Forum 154, 5657 DD Eindhoven
Postbus 8734, 5605 LS Eindhoven